تجهیزات ابزار دقیق آروان یک تجهیز قابل اعتماد برای اندازه گیری کمیت های فیزیکی می باشد. ادوات ابزار دقیق آروان سال های متمادی مورد استفاده مهندسان برق و ابزار دقیق پالایشگاه و پتروشیمی های کشور قرار می گیرند. طی سال های گذشته در کشورمان، تولید تجهیزات مهندسی ابزار دقیق پیشرفته قابل توجهی داشته است.